Regulamin zajęć prowadzonych przez Akademię Progresu Fizycznego ZAKUS (Łukasz Waluśkiewicz ZAKUS)

1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie sportowych umiejętności ogólnorozwojowych, gimnastycznych i akrobatycznych, zwanych dalej zajęciami sportowymi.

2. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

3. Warunki opisane niniejszym regulaminem są przyjmowane do wiadomości i akceptowane przez uczestników oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone zostanie ich podpisem pod regulaminem.

4. Pełnoletni uczestnicy oraz Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach oświadczają, iż zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność i ryzyko, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć tj. Akademii Progresu Fizycznego ZAKUS (Łukasz Waluśkiewicz ZAKUS) pełnoletni uczestnicy, rodzice i opiekunowie dzieci zwalniają Akademię Progresu Fizycznego ZAKUS (Łukas Waluśkiewicz ZAKUS) z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

5. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

6. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. W przypadku braku podporządkowania się poleceniom instruktora i nagannego zachowania się każdy uczestnik zajęć sportowych może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w zajęciach bez prawa do zwrotu opłaty za te zajęcia.

7. Akademia Progresu Fizycznego ZAKUS (Łukasz Waluśkiewicz ZAKUS) nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania oraz bezpośrednio przed i po nich.

8. Zaleca się aby uczestnik zajęć sportowych posiadał ważną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki, których konsekwencją może być utrata życia lub zdrowia, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.

9. Trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków jeżeli powstały u uczestników w trakcie zajęć sportowych organizowanych przez organizatorów zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

10. Uczestnicy – a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice i opiekunowie – zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się uczestnika na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

11. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich przyjmują do wiadomości i akceptują fakt bezpośredniego kontaktu fizycznego instruktora z każdym uczestnikiem zajęć sportowych podczas korekt poszczególnych ćwiczeń i asekuracji wynikających ze specyfiki zajęć.

12. Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz.631 ze zm.) uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich mogą wyrazić zgodę lub brak zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w celu publikacji ich osiągnięć i promocji Akademii Progresu Fizycznego, będąc świadomi tego, że promocja ta będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań na stronie www.sportzakus.pl i powiązanych portalach społecznościowych. Zgoda lub jej brak w stosunku do powyższych praktyk wyraża się poprzez zaznaczenie odpowiedniej deklaracji:

  • Wyrażam zgodę
  • Nie wyrażam zgody

13. Uczestnictwo w zajęciach sportowych zobowiązuje uczestnika oraz rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich do terminowego uiszczania (przedpłatą w pełnej wysokości) opłaty za treningi wg. pakietów cenowych obowiązujących w Akademii Progresu Fizycznego ZAKUS (Łukasz Waluśkiewicz ZAKUS):

Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach grupowych dla młodzieży (1h):   40 zł.
Karnet czterech treningów zajęć grupowych dla młodzieży (4h):              140 zł.
Trening indywidualny, jednoosobowy (1h):                                                80 zł.
Trening indywidualny, dwuosobowy (1h):                                                  120 zł.
Trening indywidualny, trzyosobowy (1h):                                                   150 zł.
Inny, indywidualny format treningowy:                                                      do uzgodnienia.

14. Karnet czterech treningów zajęć grupowych dla młodzieży to gwarancja udziału w czterech treningach, nieograniczona czasowo. Uczestnikom, na jego podstawie, przysługuje uczestnictwo w czterech, następujących po sobie treningach. Karnet nie traci ważności w czasie. Uczestnikom przysługuje w ramach karnetu jedna nieobecność, która nie wpływa na ilość pozostałych treningów, jednak każda kolejna powoduje utratę jednego treningu. Utraty treningu nie powoduje nieobecność wynikająca z decyzji organizatora o odwołaniu zajęć.

15. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż w przypadku nie uiszczenia w terminie lub uiszczenia opłaty treningowej w niepełnej wysokości spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach do czasu uzupełnienia w całości kwoty opłaty.

Wersja do pobrania i podpisania przed uczestnictwem w zajęciach: